INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW POSIŁKÓW
NA STOŁÓWCE
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU wg Regulaminu Stołówki Szkolnej

• Stawki żywieniowe (regulamin dział II pkt. 5)
1. Stawki żywieniowe dla korzystających z posiłków w stołówce:
• 6,70 zł. – (1,70 - śniadanie, 3,30 – obiad, 1,70 – podwieczorek) – dzieci przedszkolne (3,4,5 latki);
• 5,00 zł. – (1,70- śniadanie, 3,30 – obiad) – dzieci z klas „zerowych”
• 4,30 zł. (obiad) – dzieci szkolne;
• 6,00 zł. (obiad) – nauczyciele; pracownicy obsługi i administracji;

• Koszt /skład obiadu ( regulamin: dział IV, pkt, 1,2,3)

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu (dzieci przedszkolne otrzymują również śniadanie i podwieczorek).
2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w zarządzeniu dyrektora.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.

Z powyższych punktów Regulaminu wynika, iż cena na stołówce nie jest ceną cateringową (posiłki są gotowane na miejscu).

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZS w Kołbaczu

nr 3 /2018/2019 z dnia 10 października 2018r.

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ I OPŁAT ZA OBIADY

w Zespole Szkół w Kołbaczu

I. PODSTAWA PRAWNA:

  1.  Prawo Oświatowe art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Zespole Szkół w Kołbaczu funkcjonuje stołówka. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
  2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów Zespołu Szkół w Kołbaczu przez pracowników zatrudnionych w tej placówce.
  3. Posiłki wydawane są w trakcie trwania rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczych w godzinach:
  4. 11.20 – 11.40 (kl. I – IV szkoły podstawowej)
  5. 12.25 – 12.45 (kl. V – VIII szkoły podstawowej i kl. gimnazjum).
  6. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, gdzie mieści się stołówka.
  7. Stawki żywieniowe dla korzystających z posiłków w stołówce:
  • 6,70 zł. – (1,70 - śniadanie, 3,30 – obiad, 1,70 – podwieczorek) – dzieci przedszkolne (3,4,5 latki);
  • 5,00 zł. – (1,70- śniadanie, 3,30 – obiad) – dzieci z klas „zerowych”
  • 4,30 zł. (obiad) – dzieci szkolne;
  • 6,00 zł. (obiad) – nauczyciele; pracownicy obsługi i administracji;

III. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

  1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
    1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie u intendenta,
    2. Uczniowie, których posiłki dofinansowuje GOPS,
    3. Nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłek.
  2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”, która dostępna jest u intendenta.
  3. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy złożyć u intendenta na początku roku.
  4. Ucznia objętego pomocą GOPSU reguluje odrębna forma zgłoszenia

IV.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

  1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu (dzieci przedszkolne otrzymują również śniadanie i podwieczorek).
  2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w zarządzeniu dyrektora.
  3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.
  4. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
  5. Rodzice dokonują opłat za obiady do 15 dnia każdego miesiąca.
  6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez GOPS zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy GOPS, a szkołą.
  7. Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających z posiłków.
  8. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje następujące kroki:
  • telefonicznie lub ustne upomnienie rodzica przez intendenta,
  • jeśli to nie przynosi skutku po 7 dniach – pisemne wezwanie rodzica (prawnego opiekuna) do zapłaty za potwierdzeniem odbioru.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszonych na piśmie dyrektorowi przez opiekunów dzieci, może on przedłużyć termin płatności za obiady bądź rozłożyć zaległości na raty.
  2. W przypadku braku opłaty przez rodzica za posiłek, po pisemnym wezwaniu, dziecko zostaje skreślone z listy korzystających z obiadów, a dyrektor może wystąpić na drogę sądową.

V. ZWROTY ZA OBIADY I REZYGNACJA Z OBIADÓW

  1. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona przez rodzica (prawnego opiekuna) u intendenta osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Na tej podstawie intendent nie robi naliczenia na dany dzień.
  2. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia powinien zgłosić ten fakt osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, lub pisemnie intendentowi do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
  3. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie intendentowi w wymaganym czasie, intendent będzie robił naliczenie za posiłek dziecka w danym dniu.
  4. W przypadku planowanej zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki, wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi, co najmniej dwa dni wcześniej.

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

  1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej ZS w Kołbaczu na podstawie listy imiennej uprawnionych do korzystania z posiłków.
  2. Posiłki wydawane są w godzinach:

a/ 11.20 – 11.40 (kl. I – III szkoły podstawowej)

b/ 12.25 – 12.45 (kl. V – VIII SP i kl. gimnazjum)

  1. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez intendenta.
  2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów (zgodnie z programem Vita Menu).
  3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

  1. Uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie i plecaki w przeznaczonym do tego miejscu.
  2. Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic (prawny opiekun).
  3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie posiłku w stołówce czuwa intendent.
  4. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
  5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem stołówki decyduje dyrektor ZS w Kołbaczu.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018r. zarządzeniem nr 3/2018/2019 dyrektora ZS w Kołbaczu.

vitamenuZespół Szkół w Kołbaczu przystąpił do realizacji Programu żywieniowego VitaMenu.

Jest to program, który oferuje szkołom i przedszkolom Karty Dań z jadłospisami do przyrządzenia dań bez dodatku sztucznych konserwantów. Celem Programu VitaMenu jest zwiększenie dostępności potraw sprzyjających zachowaniu zdrowia, edukacja żywieniowa poprzez codzienne spożywanie posiłków zgodnych z wytycznymi programu, a także profilaktyka chorób i dolegliwości dietozależnych.

Realizacja programu wiąże się ze zmianą posiłków w szkole – pojawią się nowe dania, a te, które już znamy, będą przygotowywane wg receptur programu, a więc bez sztucznych dodatków. Posiłki przygotowane wg receptur Programu VitaMenu są tak zbilansowane, by zapewniały odpowiednią ilość niezbędnych składników odżywczych oraz energię dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Kołbaczu. Oznacza to, że przedszkolaki, młodzież szkolna i gimnazjalna będą spożywały posiłki przyrządzone wg odpowiednio dla nich opracowanych receptur.

Wszystkim życzymy Smacznego!

Zespół Szkół w Kołbaczu zapewnia uczniom możliwość spożycia  dwóch ciepłych  posiłków podczas pobytu w szkole . Z żywieniem zbiorowym łączy się nierozerwalnie bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posiłki i napoje oferowane uczniom w szkole  są świeżo przygotowywane, odpowiadają wymaganiom jakościowym i mają wartość odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku  dzieci przedszkolnych jak i uczniów. Menu  z góry jest  układane na dziesięć dni (czasami może ulec zmianie).