Procedury przeciwepidemiczne dla Przedszkola "Jarzębinka"

w Kołbaczu zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 

  1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przeprowadzać dziecka do przedszkola.
  4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola pozostają przed wejściem do obiektu. Pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców/opiekunów i przekazuje dziecko po zajęciach rodzicom/opiekunom.
  5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący minimum 2 m według zasady: 1 rodzic z dzieckiem przed wejściem do placówki.
  6. Rodzice/ opiekunowie oraz dzieci powyżej 4 lat przed wejściem na teren przedszkola zakrywają usta i nos.
  7. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka należy podać pracownikom przedszkola numery telefoniczne kontaktowe. Rodzic/opiekun zobowiązany jest odpowiadać niezwłocznie na każdą próbę kontaktu ze strony pracowników placówki.
  8. Rodzice/opiekunowie upoważniają pracowników przedszkola do pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.
  9. W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie izobowiązani do pilnego odebrania dziecka z przedszkola. W czasie oczekiwania, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i zostaną powiadomione odpowiednie służby.
  10. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

OGŁOSZENIE!!!

 

Od 11 maja 2020r. w godz. od 06.30 – 16.00 zostają uruchomione zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu „Jarzębinka” dla dzieci z grup 3-5 latków, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzic zobowiązany jest złożyć deklarację (do pobrania na stronie www.zskolbacz.pl lub w sekretariacie szkoły) oraz zaświadczeń potwierdzających aktualne świadczenie pracy.

Termin złożenia deklaracji upływa dnia 06.05.2020r. godz. 15.00                                                              

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

deklaracja

28 lutego odbył się apel profilaktyczny w związku z ewentualnym zagrożeniem koronawirusa. Uczniowie i pracownicy otrzymali instrukcję postępowania zalecaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu apeluje do państwa, abyście nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicowi dziecka do 8 r.ż. należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz. 1368).