Skład  Komisji d/s pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

1. Iwona Wernicka -  przewodnicząca,

2.  Renata Kaczała - członek przedstawiciel związków zawodowych ZNP

3. Ewa Przybysz - członek

4. Dariusz Śrudka - członek

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał (marzec, czerwiec,wrzesień, grudzień).

UWAGA!!! wnioski  (dostępne poniżej) należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Do rozliczenia kosztów związanych z chorobą przewlekłą brane będą tylko faktury, na których będą wypisane TYLKO leki przepisane przez lekarza związane z leczeniem choroby przewlekłej!

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie lekarskie,
- dowody (rachunki) poniesionych kosztów leczenia,
- zaświadczenie o wysokości zarobków
 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kołbaczu (zwanym dalej „Szkołą”) z siedzibą ul. Cystersów 9, 74-106 Kołbacz, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 1. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kołbaczu jest Monika Szumigała , kontakt możliwy jest pod numerem tel. 91 3124221 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – obsługi świadczeń z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego tj. zadania wynikającego z Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U 1982 Nr 3 poz. 19), oraz Uchwały Rady Gminy nr XII/81/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 3. Złożenie wniosku o skorzystanie ze świadczeń ZFZ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na określone sposoby przetwarzania danych. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody)
 4. Kategorie przetwarzanych danych:
 • Dane identyfikacyjne pracownika/emeryta
 • Dane teleadresowe pracownika/emeryta
 • Dane identyfikacyjne członków rodziny pracownika/emeryta
 • Dane o dochodach na członka rodziny pracownika/emeryta
 • Zaświadczenia lekarskie pracownika/emeryta o chorobie i leczeniu
 • Faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z sytuacją zdrowotną pracownika/emeryta
 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń z ZFZ, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń ZFZ. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia .