Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZS w Kołbaczu

nr 3 /2018/2019 z dnia 10 października 2018r.

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ I OPŁAT ZA OBIADY

w Zespole Szkół w Kołbaczu

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1.  Prawo Oświatowe art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Zespole Szkół w Kołbaczu funkcjonuje stołówka. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów Zespołu Szkół w Kołbaczu przez pracowników zatrudnionych w tej placówce.
 3. Posiłki wydawane są w trakcie trwania rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczych w godzinach:
 4. 11.20 – 11.40 (kl. I – IV szkoły podstawowej)
 5. 12.25 – 12.45 (kl. V – VIII szkoły podstawowej i kl. gimnazjum).
 6. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, gdzie mieści się stołówka.
 7. Stawki żywieniowe dla korzystających z posiłków w stołówce:
 • 6,70 zł. – (1,70 - śniadanie, 3,30 – obiad, 1,70 – podwieczorek) – dzieci przedszkolne (3,4,5 latki);
 • 5,00 zł. – (1,70- śniadanie, 3,30 – obiad) – dzieci z klas „zerowych”
 • 4,30 zł. (obiad) – dzieci szkolne;
 • 6,00 zł. (obiad) – nauczyciele; pracownicy obsługi i administracji;

III. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie u intendenta,
  2. Uczniowie, których posiłki dofinansowuje GOPS,
  3. Nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłek.
 2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”, która dostępna jest u intendenta.
 3. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy złożyć u intendenta na początku roku.
 4. Ucznia objętego pomocą GOPSU reguluje odrębna forma zgłoszenia

IV.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu (dzieci przedszkolne otrzymują również śniadanie i podwieczorek).
 2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w zarządzeniu dyrektora.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.
 4. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 5. Rodzice dokonują opłat za obiady do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez GOPS zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy GOPS, a szkołą.
 7. Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających z posiłków.
 8. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje następujące kroki:
 • telefonicznie lub ustne upomnienie rodzica przez intendenta,
 • jeśli to nie przynosi skutku po 7 dniach – pisemne wezwanie rodzica (prawnego opiekuna) do zapłaty za potwierdzeniem odbioru.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszonych na piśmie dyrektorowi przez opiekunów dzieci, może on przedłużyć termin płatności za obiady bądź rozłożyć zaległości na raty.
 2. W przypadku braku opłaty przez rodzica za posiłek, po pisemnym wezwaniu, dziecko zostaje skreślone z listy korzystających z obiadów, a dyrektor może wystąpić na drogę sądową.

V. ZWROTY ZA OBIADY I REZYGNACJA Z OBIADÓW

 1. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona przez rodzica (prawnego opiekuna) u intendenta osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Na tej podstawie intendent nie robi naliczenia na dany dzień.
 2. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia powinien zgłosić ten fakt osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, lub pisemnie intendentowi do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
 3. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie intendentowi w wymaganym czasie, intendent będzie robił naliczenie za posiłek dziecka w danym dniu.
 4. W przypadku planowanej zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki, wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi, co najmniej dwa dni wcześniej.

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej ZS w Kołbaczu na podstawie listy imiennej uprawnionych do korzystania z posiłków.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach:

a/ 11.20 – 11.40 (kl. I – III szkoły podstawowej)

b/ 12.25 – 12.45 (kl. V – VIII SP i kl. gimnazjum)

 1. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez intendenta.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów (zgodnie z programem Vita Menu).
 3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie i plecaki w przeznaczonym do tego miejscu.
 2. Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic (prawny opiekun).
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie posiłku w stołówce czuwa intendent.
 4. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem stołówki decyduje dyrektor ZS w Kołbaczu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018r. zarządzeniem nr 3/2018/2019 dyrektora ZS w Kołbaczu.

Opłatę za przedszkole oraz wyżywienie w szkole wpłacamy na KONTO BANKOWE

97 9370 1059 0500 1783 2000 0001

W rubryce odbiorca wpisujemy:

Zespół Szkół w Kołbaczu, ul. Cystersów 9

W opisie przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ PREDSZKOLNĄ, MIESIĄC ZA KTÓRY PŁACIMY,

przykładowo:

Jaś Kowalski, grupa 3-latków, za WRZESIEŃ

Płatności dokonujemy do dnia 25 każdego miesiąca.

INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW POSIŁKÓW
NA STOŁÓWCE
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU wg Regulaminu Stołówki Szkolnej

• Stawki żywieniowe (regulamin dział II pkt. 5)
1. Stawki żywieniowe dla korzystających z posiłków w stołówce:
• 6,70 zł. – (1,70 - śniadanie, 3,30 – obiad, 1,70 – podwieczorek) – dzieci przedszkolne (3,4,5 latki);
• 5,00 zł. – (1,70- śniadanie, 3,30 – obiad) – dzieci z klas „zerowych”
• 4,30 zł. (obiad) – dzieci szkolne;
• 6,00 zł. (obiad) – nauczyciele; pracownicy obsługi i administracji;

• Koszt /skład obiadu ( regulamin: dział IV, pkt, 1,2,3)

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu (dzieci przedszkolne otrzymują również śniadanie i podwieczorek).
2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w zarządzeniu dyrektora.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.

Z powyższych punktów Regulaminu wynika, iż cena na stołówce nie jest ceną cateringową (posiłki są gotowane na miejscu).