Jeżeli w domu, w którym mieszka uczeń, przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji - wówczas wszyscy współmieszkańcy

pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza, a uczeń nie uczestniczy w zajęciach w szkole.

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU (KLASY I-VIII) (konsultacje, zajęcia inne)

obowiązująca od 01 września 2020r.

 • Na teren placówki, zgodnie z procedurami ogranicza się wejście rodziców.

Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, kiedy to zezwala się na ich

wejście do szkoły w miesiącu wrześniu, czyli w okresie adaptacyjnym i tylko do szatni

z zachowaniem zasad:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Uczniowie z Kołbacza przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej wyznaczonymi dla poszczególnych oddziałów wejściami: głównym i bocznymi:
WEJŚCIE PRZY PLACU ZABAW    -   KLASA  I A
                                                           -   KLASA II A
                                                           -   KLASA IV A
                                                           -   KLASA V A
                                                           -   KLASA VI A
WEJŚCIE GŁÓWNE                          -   KLASA II B
                                                           -   KLASA III A
                                                           -   KLASA III B
                                                           -   KLASA VI B
                                                           -   KLASA VII A
WEJŚCIE OD STRONY BOISKA     -  KLASA  I B
                                                           -  KLASA VII B
                                                           -  KLASA  VIII A
                                                           -  KLASA  VIII B
 • Uczniowie w obrębie przestrzeni wspólnej tj. korytarzy, klatek schodowych, toalet itp. oraz podczas wchodzenia do szkoły i przerw mają obowiązek zakrywania nosa i ust.
 • Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce i udaje się do szatni.
 • W salach uczniowie siedzą w ławkach jednoosobowych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W czasie przerw uczniowie zachowują dystans społeczny – 1,5 m
 • Klasy/grupy spędzają przerwy w obrębie przydzielonej sali lekcyjnej, a na świeżym powietrzu zgodnie z harmonogramem:

IV A   –  PLAC ZABAW

V A    –  PLAC ZABAW

VI A   –  PLAC ZABAW

VI B   –  DZIEDZINIEC

VII A  – DZIEDZINIEC

VII B  – BOISKO

VIII A – BOISKO

VIII B – BOISKO

 • Uczniowie klas I-III mają organizowane przerwy przez nauczyciela w innym czasie niż klasy IV-VIII i zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • W sali dzieci nie noszą maseczek ochronnych i rękawiczek, nauczyciele również nie muszą (mogą pracować w przyłbicach lub maseczkach).
 • Maseczki obowiązują uczniów podczas przerw oraz wyjść do toalety w czasie lekcji.
 • Ze ścian i mebli usunięte są wszystkie przedmioty, których nie można dezynfekować.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy jak najczęściej myć ręce mydłem i ciepłą wodą oraz dezynfekować środkiem do dezynfekcji po każdej aktywności.
 • W sytuacji, gdy nauczyciel zauważy, że uczeń przejawia zachowania, które mogą świadczyć o chorobie – katar, kichanie, kaszel, ból gardła, gorsze samopoczucie natychmiast izoluje takiego ucznia w sali do tego przeznaczonej, zawiadamia dyrektora placówki oraz rodziców dziecka. Rodzice po otrzymaniu informacji ze szkoły o stanie zdrowia dziecka, zobowiązani są do pilnego odbioru dziecka z placówki. Powiadomienie służb sanitarnych przez Dyrekcję Szkoły.
 • Numery telefonów rodziców dzieci przebywających w szkole są aktualizowane i dostępne w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły, by nauczyciel lub pracownik sekretariatu mógł bezzwłocznie, w razie zaistniałej nagłej potrzeby skontaktować się z rodzicem.
 • W trakcie pobytu uczniów w szkole kilka razy w ciągu dnia nauczyciel przypomina zasady przestrzegania higieny, instruuje, jak należy myć ręce, wietrzy salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie, gdy są uczniowie są w sali, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Używany sprzęt sportowy oraz podłoga sali gimnastycznej powinny być myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Szatnie należy wietrzyć, czyścić i dezynfekować po każdej grupie.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dzieci nie powinny udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Uczniowie przestrzegają bezpiecznych zasad podczas korzystania z szatni, a po wyjściu z niej dezynfekują ręce.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Zajęcia świetlicowe, pozalekcyjne odbywają się w wyznaczonych miejscach oraz według ustalonych regulaminów.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Codziennych prace porządkowe podlegają monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.